Metodyka prowadzenia projektu wdrożeniowego

W zależności od warunków realizacji projektu wdrożeniowego, zmienności otoczenia biznesowego, proponujemy naszym Klientom do wyboru zastosowanie jednej z metodyk wdrożeniowych Sente.

Metodyka klasyczna (kaskadowa)

Wykorzystywana przez Sente kaskadowa metodyka prowadzenia projektu wdrożeniowego definiuje poszczególne jego fazy i działania w danych fazach oraz ich produkty. Każda faza dzieli się na szereg działań, opisanych szczegółowo w metodyce.

Wszystkie etapy wdrożenia kończą się weryfikacją otrzymanych wyników i sprawdzeniem czy rezultat prac jest zgodny ze zdefiniowaną specyfikacją wymagań i czy spełnia oczekiwania Klienta. W trakcie projektu dokonuje się jego formalnych, regularnych przeglądów, mających na celu identyfikację problemów i spraw otwartych oraz podjęcie koniecznych dla projektu decyzji.

Analiza przedwdrożeniowa

W trakcie tego etapu projektu planowane są procesy obsługiwane przez system oraz rozwiązanie wspierające te procesy. Wynikiem tej fazy jest Dokumentacja Projektowa, która jest szczegółowym planem rozwiązania i jego konfiguracji.

Planowanie projektu

Ten etap obejmuje opracowanie szczegółowego harmonogramu kolejnych faz przygotowania i uruchomienia systemu, uwzględniając podział prac pomiędzy zespół Sente i pracowników Klienta.

Przygotowanie systemu do uruchomienia i instalacji

Na tym etapie firma Sente przygotowuje na podstawie Dokumentacji Projektowej system, dostosowując go do indywidualnych potrzeb Klienta. Kolejne działania służące przygotowaniu systemu do uruchomienia to niezbędne modyfikacje, konfiguracja i parametryzacja systemu, instalacja, migracja danych z poprzedniego systemu, a także końcowa konfiguracja oprogramowania we współpracy z końcowym użytkownikiem oraz przygotowanie systemu do eksploatacji.

Testy akceptacyjne, szkolenia menedżerów i użytkowników

W tej fazie wykonywane są testy akceptacyjne dla poszczególnych procesów, interfejsów i integracji między poszczególnymi obszarami systemu. Również na tym etapie szkoleni są główni użytkownicy systemu (przeszkoleni główni użytkownicy szkolą pozostałych użytkowników systemu).

Uruchomienie i wsparcie po uruchomieniu

W trakcie startu produktywnego nasi konsultanci służą na miejscu wsparciem w wykonywaniu pierwszych czynności w systemie. Przez kilka pierwszych dni pomagają użytkownikom przyzwyczaić się do systemu.

Po uruchomieniu trwa okres stabilizacji systemu, weryfikacji i zgłaszania uwag w pierwszym okresie eksploatacji oprogramowania. Odbiór i zakończenie projektu wdrożeniowego zwykle następuje 2-3 miesiące po uruchomieniu systemu.

Metodyka zwinna

Drugim rodzajem metodyki stosowanej podczas realizacji projektu wdrożeniowego przez Sente jest metodyka zwinna. W tym przypadku akcent postawiony jest na szybkie dostarczanie i uruchamianie funkcjonalnych elementów oprogramowania, które w trakcie trwania projektu kształtują ostateczne rozwiązanie. Wykorzystując elementy SCRUM i innych metodyk zwinnych, przy ścisłej współpracy z partnerem określane są zadania do wykonania w krótkich okresach czasowych zwanych sprintami.

Partnerstwo - klucz do sukcesu

Regularny i częsty kontakt obu stron projektu to podstawa w przypadku metodyki zwinnej. Każdy sprint otwiera wspólne ustalenie przez Architekta systemu Sente i osoby odpowiedzialnej za projekt po stronie Klienta zakresu prac do wykonania w danym okresie czasu. Sprint zamyka weryfikacja wyników i sprawdzenie, czy otrzymany rezultat jest zgodny z oczekiwaniami. To jednocześnie moment inicjujący następny okres, który niesie ze sobą udoskonalenie uruchomionej funkcjonalności oraz wprowadzenie nowej.

Dynamika działania - gwarantowane bezpieczeństwo

Krótkie odstępy czasu przeznaczone na zrealizowanie konkretnych zadań i ciągła komunikacja z Klientem sprawiają, że jest on na bieżąco z postępami projektu. Dzięki temu, ma pewność, że projekt zmierza we pożądanym kierunku. Ten sposób prowadzenia projektu daje obu stronom możliwość szybkiego reagowania i ewentualnej korekty rozwiązań, w przypadku gdy pojawią się zmiany w przedsiębiorstwie objętym wdrożeniem lub jego otoczeniu biznesowym. Elastyczność ta pozwala Klientowi aktualizować priorytety w odpowiedzi na dynamiczną sytuację biznesową w jego firmie, jeśli tylko zajdzie taka konieczność. Ten sposób prowadzenia projektu daje Klientowi możliwość weryfikacji wyników poszczególnych sprintów i podjęcia decyzji dotyczących dalszego działania

Jaka metodyka kiedy i dla kogo?

Metodyka klasyczna wybierana jest przez firmy o stabilnej organizacji, nie za dużej dynamice zmian, ustabilizowanych procesach operacyjnych. Tam, gdzie czas wdrożenia nie jest tak istotny, procesy biznesowe są relatywnie standardowe, a wymagany poziom automatyzacji czy integracji z innymi systemami – nie za wysoki. Wówczas możliwe jest sporządzenie wiarygodnej Dokumentacji Projektowej w przewidywalnym czasie, która będzie dobrą podstawą dalszej współpracy.

W przypadku firm dynamicznych, gdzie procesy i otoczenie biznesowe zmieniają się szybko, metodyka zwinna będzie lepszym wyborem. W takiej organizacji dokładne zaprojektowanie całości rozwiązań, szczególnie tych dotyczących procesów biznesowych, jest niemożliwe. Nie jest więc możliwe sporządzenie całościowej Dokumentacji Projektowej, a więc trudno też określić cenę takiego rozwiązania.

Analizując sytuację Klienta, staramy się zarekomendować odpowiednią do danego projektu metodykę wdrożeniową. Ostateczny wybór zawsze pozostawiamy Klientowi.

Skuteczne wsparcie po zakończeniu projektu

Zrealizowanie projektu nie oznacza zakończenia współpracy. Oprócz bieżącej opieki serwisowej, wspieramy naszych Klientów w rozwoju ich przedsiębiorstw oraz osiąganiu założonych celów w oparciu o dedykowane rozwiązania.