System Sente wspiera Dyrektora Produkcji we wszystkich obszarach jego działalności. Ułatwia planowanie, wspiera harmonogramowanie, dostarcza bieżących informacji o przebiegu produkcji jak i zapewnia wsparcie analityczne. Dzięki rozwiązaniu Sente Dyrektor Produkcji zyskuje cenny czas na usprawnianie procesów produkcyjnych i lepszą organizację czasu pracowników. Wykonuje właściwe działania na podstawie rzetelnych informacji.

Poprawa relacji z klientami

Program do zarządzania produkcją umożliwia bieżące raportowanie, dzięki czemu wszelkie odchylenia od daty realizacji zamówienia są możliwe do zauważenia. Daje to sposobność ustalenia z klientem nowego terminu dostawy lub uruchomienia dodatkowych zasobów, aby nadgonić opóźnienie. Możliwe jest również szybkie odpowiadanie klientom na pytania o najbliższy możliwy termin realizacji.

Usystematyzowanie komunikacji Działu Handlowego i Produkcji

Przy użyciu możliwości tworzenia symulacji, handlowcy rzadziej angażują kierownictwo produkcji i planistów, aby odpowiedzieć na pytania klientów. Wszelkie informacje dotyczące terminów realizacji dla nowych zamówień jak i dla już przyjętych są dostępne na bieżąco. Dodatkowo Handlowcy o wszelkich zmianach wykraczających poza tolerancję są powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatów w systemie lub SMS. Takie rozwiązanie eliminuje napięcia pomiędzy Działem Sprzedaży a Produkcji i umożliwia wszystkim sprawne wykonywanie ich obowiązków.

System MRP skutecznie wspiera planowanie produkcji

Przez zebranie wszystkich informacji odnośnie potrzeb produkcji na magazyn, stanów magazynowych oraz potrzeb wynikających z zamówień sprzedaży system MRP wspiera właściwe planowanie produkcji. Plany produkcyjne mogą być zasilane lub wręcz generowane na podstawie planów sprzedaży. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm produkujących wyroby na magazyn i zaopatrujących sieć dystrybutorów. W trakcie robienia planu na najbliższy okres można również wstępnie zweryfikować jego wykonalność na bazie aktualnie posiadanych zasobów, aby ustrzec się przed zbyt optymistycznymi prognozami. Implementacja pełnej pętli MRP umożliwia opracowywanie realnych i efektywnych planów produkcyjnych.

Bieżąca informacja o wykonaniu produkcji

Za pomocą dostosowania sposobu raportowania operacji produkcyjnych do specyfiki firmy lub produktu system zarządzania produkcją umożliwia wybranie właściwej metody rejestracji postępu prac. Stacje robocze przy każdym stanowisku, urządzenia mobilne, „kioski do raportowania” czy raportowanie w momencie wejścia wyrobu na magazyn pozwalają, aby wszystkie osoby zainteresowane obsługą zlecenia produkcyjnego miały wgląd w jego realizację. Wystarczy jedynie wybrać odpowiedni sposób i szczegółowość raportowania produkcji.

Skuteczna polityka zarządzania zaopatrzeniem w surowce do produkcji

Dzięki połączeniu opracowanych technologii, informacji o stanach magazynowych surowców oraz o planach produkcyjnych system MRP podpowiada terminy i zawartość zamówień u dostawcy, aby zapewnić ciągłość produkcji i realizację wszystkich zleceń. Dodatkowo możliwe jest uruchomienie oceny jakościowej partii towaru, aby w przypadku problemów z surowcem udostępnić informację, od którego dostawcy towar pochodził. Dla części surowców, które są wykorzystywane do większej ilości produktów i nie opłacalne jest sprowadzanie niewielkiej partii na potrzeby zlecenia, możliwe jest uruchomienie różnych polityk zaopatrzenia. Do najczęstszych należą stany minimalne na magazynie oraz DBM (Dynamic Buffer Management) oparty o założenia znane z TOC (Theory Of Constraints). W szczególnych przypadkach opracowywane są indywidualne metody zarządzania zapasami na potrzeby klienta.

Rzetelna kalkulacja produkcji

Moduł kalkulacji poprodukcyjnej, który kumuluje zebrane informacje z zakresu produkcji, finansów i księgowości, kadr i płac oraz wyceny materiałów, umożliwia porównanie planowanego TKW z rzeczywistym. Szczegółowe informacje w rozbiciu na pojedynczy przewodnik produkcyjny dają sposobność korekty technologii, analizy opłacalności produkcji wyrobów jak i ocenę współpracy z konkretnym klientem. Takie informacje umożliwiają weryfikację cen sprzedaży poszczególnych produktów lub kontraktów. Najważniejszy jest natomiast fakt, że analizy we wszystkich tych płaszczyznach są wykonywane przez system MRP w sposób ciągły i w przypadku stwierdzenia odchyleń wykraczających poza tolerancję informowane są właściwe osoby w firmie (Handlowiec, Technolog lub ich przełożeni – jeżeli osoby nie zareagują w określonym czasie).

Lepsze wykorzystanie zasobów

Planowanie produkcji i harmonogramowanie produkcji umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów takich jak maszyny lub wykwalifikowani pracownicy. Szybko można zweryfikować czy możliwa jest realizacja kolejnych zamówień bez naruszania terminów realizacji pozostałych, a dzięki wparciu procesu zaopatrzenia, można ograniczyć zaangażowanie kapitału w surowce. Wszystkie te elementy dają Działowi Sprzedaży sposobność bardziej agresywnych działań w celu pozyskania nowych zleceń, a dzięki rzetelnej kalkulacji kosztów produkcji znane są ceny minimalne, które umożliwiają sprzedaż z zyskiem.

Szczegółowe analizy pozwalają wyciągać trafne wnioski

Współczesne systemy informatyczne przeładowane są analizami, z których później nikt nie korzysta. System samodzielnie analizuje wszystkie krytyczne punkty systemu produkcyjnego począwszy od zagrożenia dla realizacji planów produkcji, przez potrzeby zaopatrzenia po rentowność produkcji. Informacje do osób zainteresowanych wynikami są rozsyłane pocztą elektroniczną, komunikatami systemowymi lub za pomocą SMS. O braku reakcji powiadamiani są ich bezpośredni przełożeni, co daje 100% pewności, że analizy dostarczane przez system MRP zostaną wykorzystane. Oszczędzony czas w każdym z elementów procesu produkcyjnego i wymuszenie zapoznania się z odchyleniami powstałymi w ramach tego cyklu pozwala kadrze zarządczej na skupienie się na elementach, które dadzą najlepszy efekt zamiast przeglądać dziesiątki analiz.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
w obszarze zarządzania produkcją

W module produkcji dostępne są funkcje umożliwiające osiągnięcie celu w postaci realizacji planów sprzedaży i wzrostu wydajności wydziałów produkcyjnych.

PLANY PRODUKCYJNE

Moduł daje kierownictwu firmy możliwość tworzenia okresowych planów produkcyjnych na poszczególne wydziały w oparciu o plany sprzedaży. Plany mogą dodatkowo uwzględniać nadwyżki i niedobory magazynowe wyrobów gotowych lub półproduktów. Plany te stanowią podstawę generowania planów zapotrzebowania surowcowego, a te z kolei mogą służyć do tworzenia zamówień do dostawców. Ponadto moduł umożliwia kontrolę stopnia realizacji poszczególnych planów produkcyjnych w dowolnym momencie.

HARMONOGRAMOWANIE

Jest to moduł, który umożliwia ułożenie właściwej kolejności wykonywania operacji produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu heurystyk umożliwia poradzenie sobie z takimi problemami jak dostępność maszyn i wykwalifikowanych pracowników czy też surowców do produkcji. Dzięki zastosowaniu macierzy przezbrojeń możliwa jest również optymalizacja ich czasów i kosztów. Jest to szczególnie istotne w przypadku linii produkcyjnych gdzie wykorzystuje się maszyny z długim czasem rozruchu, lub gdy przy uruchamianiu maszyny występują kosztowne straty materiałów i narzędzi. Moduł działa w oparciu o zdeklarowane czasy wykonania poszczególnych operacji i informuje planistę na bieżąco o powstałych odchyleniach od harmonogramu produkcji. Dzięki przyjaznej dla użytkownika prezentacji w formie wykresu Gantta umożliwia edycję naliczonych terminów realizacji oraz szybką symulację dotyczącą możliwości realizacji nowego priorytetowego zlecenia, bez naruszania innych terminów wykonania zleceń.

TECHNOLOGIA

Moduł daje sposobność do pełnego opisu produktu. Sporządza zarówno bilans materiałowy jak i opis operacji technologicznych koniecznych do wykonania, aby powstał produkt. Możliwa jest budowa kaskadowa technologii wykonania produktu, czyli opracowanie osobnej technologii na półfabrykaty wykorzystywane w wielu wyrobach gotowych co znacząco skraca czas opracowywania technologii.

KALKULACJE TECHNOLOGICZNE

Wynikiem kalkulacji jest zestaw rubryk kalkulacyjnych, zawierających poszczególne składniki kosztowe oraz ich podsumowania. Umożliwiają określenie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych jak i badanie wpływu zmian cen surowców, kosztów eksploatacji czy zatrudnienia na planowaną marżę wynikającą ze sprzedaży produktów. Dzięki funkcjonalności modułu możliwe jest zapobieganie sprzedaży wyrobów gotowych poniżej kosztów wyprodukowania zanim zostanie ustalona cena z kontrahentem na zamówieniu sprzedaży.
Kalkulacje technologiczne są podstawą do wykonania kalkulacji poprodukcyjnej. Umożliwiają one porównanie rzeczywistych kosztów wytworzenia z planowanymi. Dają kierownictwu organizacji informacje konieczne do podjęcia trafnych decyzji kształtujących ceny sprzedaży produkowanych dóbr, jak i daje możliwość określenia najbardziej kosztownych procesów produkcyjnych. Umożliwia tym samym skupienie się na usprawnianiu procesów produkcyjnych w miejscach, które przyniosą najwięcej korzyści.

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Podaj numer telefonu:

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Zadzwoń do nas:
801 833 331 infolinia Sente
całkowity koszt połączenia 29 gr. netto

ZLECENIA I PRZEWODNIKI PRODUKCYJNE

Zlecenie produkcyjne wskazuje indeks i ilość wytwarzanego wyrobu oraz zapotrzebowanie surowcowo – materiałowe na jego realizację.
Przewodniki produkcyjne są generowane na podstawie zleceń produkcyjnych i odzwierciedlają partie wyrobu kierowane do produkcji. W przewodnikach produkcyjnych wyszczególnione są również operacje produkcyjne zdefiniowane w technologii. Dla każdej operacji produkcyjnej przewodnika można określić maszynę na której będzie wykonywana i czas kiedy powinna się rozpocząć i zakończyć (w przypadku zakupu również modułu harmonogramowania będzie się to odbywać automatycznie).

RAPORTOWANIE PRODUKCJI

Jest to zestaw gotowych modeli raportowania produkcji. Dzięki temu modułowi możliwa jest rejestracja czasu pracy poszczególnych pracowników nad zleceniem produkcyjnym, rejestracja braków produkcyjnych jak i rejestracja ilości wykonanych wyrobów gotowych. Umożliwia raportowanie wykonywanych operacji w sposób bardzo szczegółowy wręcz z podaniem numeru seryjnego wyrobu i numeru partii obrabianego surowca jak i w sposób bardzo ogólny – nawet bez rejestracji czasu pracy, a jedynie wykonania wyrobu gotowego. Dzięki temu modułowi obsługiwana jest również Kontrola Jakości w firmie i włączenie procesu KJ w proces rejestracji wykonania produkcji.

NARZĘDZIOWNIA

Moduł daje pracownikom działu produkcji sposobność ewidencjonowania narzędzi wielokrotnego użytku. W kartotece dostępne są informacje na temat liczby posiadanych, wypożyczonych i dostępnych narzędzi danego typu, a także na temat bieżących i historycznych wypożyczeń. W zależności od typu narzędzia, wypożyczenia i zwroty mogą dotyczyć pojedynczych egzemplarzy oznaczonych numerami seryjnymi lub ich grupy

GOSPODARKA REMONTOWA

Moduł gospodarki remontowej daje pracownikom działu produkcji możliwość ewidencji planowanych przeglądów maszyn i urządzeń oraz zaistniałych awarii i wypadków. Dla każdego zdarzenia (np. przegląd, awaria, wypadek) możliwe jest zdefiniowanie ścieżki statusów (np. nowy przegląd, w realizacji, zamknięte) oraz operacji zmieniających statusy. Zawiera on konfigurowalny słownik czynności przypisanych do operacji, który umożliwia zautomatyzowanie procesu obsługi zdarzenia (np. automatyczne wystawienie dokumentu wydania części zamiennych z magazynu). W celu rozliczenia kosztów do ww. zdarzeń można przypisać faktury kosztowe oraz ewidencjonować czas pracowników. Dodatkowo moduł umożliwia ewidencję części zamiennych, dzięki czemu pracownicy mogą  sprawować kontrolę na magazynie nad stanami minimalnymi części niezbędnych do utrzymania kluczowych maszyn w ruchu.

RAPORTOWANIE PRODUKCJI NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH

Za pomocą modułu możliwe jest raportowanie produkcji przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy działu produkcji mogą przeglądać zlecenia produkcyjne, przewodniki i operacje produkcyjne, a także ewidencjonować raporty produkcyjne – ze wskazaniem pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez sczytywanie kodów kreskowych.