System informatyczny Sente S4 w obszarze CRM  wspiera Dyrektora Sprzedaży w osiągnięciu jego najważniejszych celów: wzrostu sprzedaży i rentowności oraz w zwiększeniu efektywności działań sprzedażowych. W systemie CRM zaimplementowaliśmy wszystkie najważniejsze funkcje wspierające Pracowników Sprzedaży w efektywnej pracy oraz moduł analizy danych sprzedażowych pomagający w podejmowaniu właściwych decyzji.

Skuteczne wsparcie w pozyskiwaniu nowych Klientów

System CRM pomaga Dyrektorowi Sprzedaży w działaniach nastawionych na pozyskiwanie nowych Klientów. Wspomaga zarówno działania marketingowe (planowanie akcji marketingowych i nadzór nad ich realizacją) jak również budowę i utrzymanie bazy potencjalnych Klientów. Program CRM pozwala także planować, harmonogramować i rejestrować wszelkie aktywności handlowców względem kontrahentów. Umożliwia kontrolę pracy handlowca, jak również śledzenie historii działań względem Klienta oraz jego konkretnej sprawy.

Rozwój współpracy z obecnymi Klientami

Rozwiązanie zapewnia wsparcie dla wszystkich najważniejszych procesów w obsłudze obecnych Klientów: przyjmowanie i potwierdzanie zamówień Klientów, sprawdzanie limitów kredytowych i warunków handlowych Klienta, a także weryfikację dostępności towarów. Program CRM wspiera obliczanie indywidualnych cen Klientów oraz przyznawanie im rabatów i promocji cenowych lub rzeczowych (gratisów). Umożliwia prowadzenie i rozliczanie programów lojalnościowych. Pozwala na częściową realizację zamówienia, kontrolując poprawność i kompletność wysyłki. W przypadku wad towaru system CRM umożliwia ewidencję zgłoszeń reklamacyjnych i serwisowych oraz nadzór nad ich realizacją. Z powodu sprawnej obsługi wzrasta zadowolenie Klientów, a w efekcie ich lojalność i skłonność dalszej współpracy.

Wzrost efektywności działań sprzedażowych

Dzięki jednej bazie danych, pracownicy mają dostęp do wszystkich informacji potrzebnych im do pracy. Tworzenie dokumentów i wyszukiwanie każdej informacji trwa znacznie krócej – dzięki temu pracownicy mogą więcej czasu poświęcić na pracę z Klientami. Automatyzacja i kontrola procesów sprzedażowych przez system CRM pozwala na obsługę Klienta zgodną z polityką firmy. Moduł naliczania i bieżącego monitorowania prowizji należnej handlowcom pozwala lepiej ich motywować i ukierunkować na realizację planów. Praca handlowców jest bardziej efektywna przy mniejszej liczbie błędów.

Szczegółowe analizy pozwalają wyciągać trafne wnioski

System CRM daje możliwość szczegółowej analizy sprzedaży: wartości i rentowności w rozbiciu na poszczególne towary i grupy towarów, Klientów i grupy Klientów, oddziały, obszary oraz inne zdefiniowane parametry, daje Dyrektorowi Sprzedaży szansę na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno kierunków strategicznych działań w sprzedaży jak i rozwiązywania bieżących problemów, tak by realizować założone plany sprzedaży. Dane mogą być prezentowane w postaci zwykłych tabel oraz tabel przestawnych (OLAP), jak również w formie wykresów.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
w obszarze sprzedaży i CRM

SPRZEDAŻ
Dokumenty sprzedaży

Program wyposażony jest w przyjazny interfejs rejestrowania, przeglądania i modyfikacji dokumentów sprzedaży. Umożliwia zdefiniowanie wielu rodzajów dokumentów, w zależności od ich charakteru obrotu gospodarczego (sprzedaż podstawowa, czy sprzedaż usług).

 Podstawowe typy dokumentów obsługiwane przez moduł sprzedaży, to:

  • paragon, faktura detaliczna (podlegające fiskalizacji)
  • faktura sprzedaży, faktura pro-forma
  • faktura eksportowa, wewnątrz-unijna dostawa towaru
  • faktura zaliczkowa, faktura końcowa
  • faktura złotówkowa, walutowa
  • korekty
 (zwykłe i zbiorcze)

W momencie akceptacji dokumentu sprzedaży może następować dekretacja do dokumentu księgowego, gdyż obszar sprzedaży jest w pełni zintegrowany z obszarem finansowo – księgowym.

Zamówienia sprzedaży

Mechanizm zamówień jest jednym z najbardziej zaawansowanych podsystemów w programie, wyróżniającym program spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku. Oparty jest o definiowalne rejestry zamówień, które odpowiadają poszczególnym etapom lub stanom przetwarzania, w jakich mogą znajdować się zamówienia. W poszczególnych rejestrach dostępne są określone operacje, podczas których mogą być wykonywane m.in. takie działania, jak:

   • blokowanie towarów na potrzeby zamówienia
   • określenie ilości realizowanego zamówienia
   • realizacje częściowe
   • generowanie dokumentów magazynowych, sprzedaży
   • generowanie zleceń produkcyjnych lub zamówień do dostawców
   • rejestracja zapłaty
   • przypisanie do zlecenia transportowego
   • generowanie wiadomości e-mail i komunikatów dla operatorów
   • kontrola wprowadzanych danych oraz stanu należności Klienta
Rezerwacja towaru

Funkcja rezerwacji i blokad ściśle związana jest z realizacją zamówień. W przypadku blokady dana ilość zapasów jest zabroniona do wykorzystania przez innych użytkowników, a rozchód towarów z ilości zablokowanej jest możliwy tylko na rzecz dokumentów magazynowych powiązanych z danym zamówieniem sprzedaży. Jeśli zapotrzebowanie zamówienia jest większe od wielkości zapasów, to brakująca ilość jest zapisywana jako rezerwacja na rzecz przyszłej dostawy. Na podstawie blokad i rezerwacji możliwe jest zbiorcze planowanie zapotrzebowania w module zaopatrzenia.

Kody kreskowe

W trakcie redagowania pozycji dokumentu sprzedaży użytkownik może posługiwać się kodami kreskowymi towarów, a także odrębnymi kodami dla opakowań zbiorczych.

Zarządzanie cenami sprzedaży

Program umożliwia wprowadzenie i rejestrację wielu cenników sprzedaży. Każdy może mieć oznaczony termin obowiązywania, co pozwala na rejestrowanie i kształtowanie cen z wyprzedzeniem. W łatwy sposób umożliwia definiowanie cenników cząstkowych (np. dla Klientów indywidualnych, kluczowych), czy też specjalnych cenników promocyjnych. Cenniki mogą być redagowane w złotówkach lub w walutach obcych. Cenniki w walutach obcych mogą być wykorzystywane także w sprzedaży krajowej.

Reguły obliczania cen

Program zawiera mechanizm automatycznego naliczania cen sprzedaży na podstawie cen zakupu i pozwala na:

   • definiowanie stałych marż, narzutów, upustów od cen katalogowych na poszczególne grupy towarowe, towary od danego dostawcy, czy producenta
   • automatyczne tworzenie cennika i aktualizację cen zakupu
   • przeliczanie wartości jednego cennika w zależności do innego
   • przeliczanie wartości cen wg indywidualnych algorytmów
Hierarchia cenników

Funkcja ta daje możliwość określenia, z jakich cenników moduł ma korzystać przy ustalaniu ceny dla Klientów danej grupy, zaznaczając priorytet każdego cennika. Mechanizm ten pozwala na efektywne zarządzanie cenami w podziale na mniejsze grupy cen – różne charakterem z punktu widzenia marketingowego.

Zarządzanie rabatami

Moduł pozwala na tworzenie tzw. reguł rabatowych. Dają one możliwość zdefiniowania zależności pomiędzy wartością rabatu udzielanego na pozycji sprzedaży, a np. konkretną grupą Klienta, wartością pozycji towarowej, ilością asortymentu na pozycji, w odniesieniu do konkretnej listy towarów lub towarów określonych przez wartość jakiegoś atrybutu. Reguły mogą posiadać również odpowiednie priorytety i określać stałą cenę. Ważną cechą systemu jest możliwość podania własnego algorytmu wyliczania cen w trakcie redagowania dokumentu, np. w zależności od ilości dni do momentu przeterminowania towaru.

Promocje pakietowe

Program umożliwia definiowanie i automatyczne podpowiadanie promocji pakietowych w trakcie redagowania dokumentu sprzedaży. Promocje pakietowe polegają na przyznaniu Klientowi prawa do otrzymania pewnej pozycji z asortymentu za darmo lub po obniżonej cenie, pod warunkiem zakupienia określonej ilości innego towaru.

Fakturowanie dokumentów magazynowych

Program zawiera mechanizm umożliwiający zbiorcze fakturowanie dokumentów magazynowych wydania zewnętrznego (WZ).
Mechanizm ten umożliwia m.in:

   • analizę dokumentów magazynowych WZ nieposiadających powiązanych dokumentów sprzedaży
   • łatwe kompletowanie zbioru dokumentów jednego Klienta, które mają być ujęte na jednym dokumencie sprzedaży
   • fakturowanie dokumentów WZ wystawionych w innych oddziałach firmy

Po zatwierdzeniu listy dokumentów, dokument sprzedaży z pozycjami jest generowany automatycznie.

Faktury zaliczkowe

Program umożliwia ścisłą kontrolę nad procesem rozliczania faktur zaliczkowych przez faktury towarowe. Jedną zaliczkę można rozliczać wieloma fakturami towarowymi, jak również jedna faktura towarowa może rozliczyć wiele zaliczek.

Obrót zagraniczny

Moduł umożliwia prowadzenie handlu wewnątrz-unijnego oraz eksportu poprzez rejestrację dokumentów WDT oraz faktur eksportowych. Program wspomaga redagowanie dokumentów sprzedaży w walutach obcych oraz ich wydruk w języku angielskim i niemieckim.

Faktury elektroniczne

Program daje możliwość wystawiania faktur sprzedaży opatrzonych podpisem elektronicznym. Posiada ewidencję, którzy kontrahenci wyrazili zgodę na elektroniczny obieg dokumentów sprzedaży.

Obsługa drukarek fiskalnych

Moduł daje sposobność komunikacji systemu CRM z drukarkami fiskalnymi. Obsługuje najpopularniejsze drukarki dostępne na polskim rynku (standardy PSION i ELZAB). Umożliwia drukowanie paragonów fiskalnych, dokumentów przyjęć/zwrotu opakowań zwrotnych, jak również wykonywanie codziennych zadań, np. tworzenie dobowych raportów fiskalnych. Unikalną możliwością modułu jest współdzielenie jednego urządzenia fiskalnego pomiędzy różne stanowiska pracy.

OBSŁUGA URZĄDZEŃ SPRZEDAŻY
Obsługa kas fiskalnych

Moduł umożliwia obustronną komunikację systemu i wymianę danych z kasami fiskalnymi. Prowadzi dziennik synchronizacji danych. Umożliwia eksport danych o kartotekach asortymentowych oraz import do systemu raportów sprzedaży z poszczególnych kas zarejestrowanych w systemie.

Obsługa urządzeń do sprzedaży mobilnej

Program współpracuje z urządzeniami PSION i SET w zakresie eksportu kartoteki Klientów i stanów magazynowych oraz importu dokumentów sprzedaży, WZ i kasowych.  Możliwa jest także współpraca z systemem sprzedaży mobilnej RONER.

ROZLICZENIA SPRZEDAWCÓW

To moduł pozwalający na dokładne rozliczenie prowizji od sprzedaży. Umożliwia on generowanie zestawień rozliczeniowych na podstawie dokumentów sprzedaży, korekt lub na podstawie zamówień. Każdy sprzedawca może mieć określoną własną tabelę prowizji zależną od wysokości marży lub obrotu, w podziale na progi. Zestawienie może być automatycznie księgowane w obszarze księgowym lub jako należność w rozliczeniach prowadzonych przez moduł sprzedaży

CRM
Kartoteka kontrahentów

Rozwiązanie umożliwia pracownikom działu handlowego ewidencję podmiotów, czyli kontrahentów należących do otoczenia firmy. Pozwala na ich grupowanie w oddzielne bazy (Klientów, dostawców, potencjalnych Klientów, itp.). Lista baz jest definiowalna, a kryterium grupowania może być dowolne. Podmioty mogą być zarówno osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi. Kartoteka podmiotów jest połączona z kartoteką Klientów, dostawców, itp., gdy podmiot jest odpowiednio Klientem, dostawcą, itp. Zmiana wspólnych danych dokonywana jest jednocześnie w obu kartotekach.

Osoby

Umożliwia ewidencję pracowników firm zarejestrowanych jako podmioty, z którymi utrzymujemy kontakt. Każda osoba jest powiązana z określonym podmiotem. Podmioty będące firmami mogą mieć zarejestrowanych wiele osób. W przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi z jednym podmiotem może być związana tylko jedna osoba, a część danych jest wspólna i automatycznie aktualizuje się między kartoteką podmiotów i osób.
Każda osoba może być opisana przez:

    • personalia – imię, nazwisko, płeć, uwagi
    • dane służbowe – podmiot, stanowisko, dział, zawód, wykształcenie, zwierzchnik oraz służbowe dane kontaktowe
    • dane prywatne – adres zamieszkania oraz dane kontaktowe
    • dane osobiste – urodziny, imieniny, rocznice, rodzina, hobby, zainteresowania, itp.
Kontakty

Daje możliwość ewidencji kontaktów, zdarzeń polegających na przepływie informacji pomiędzy podmiotem, a pracownikiem naszej firmy (telefony, maile, faksy, spotkania, itp). Kontakt dotyczy określonego podmiotu lub osoby. Mogą być tworzone ręcznie, jak również poprzez import wiadomości e-mail. Kontakt może być powiązany z konkretna sprawą lub kontraktem, osobą, dokumentem.

Notatki

Notatki to dowolne informacje dołączane do ewidencji CRM. Każda notatka musi być związana z podmiotem lub osobą. Może być także skojarzona z konkretnym kontaktem, zadaniem lub sprawą.

Sprawy

Ewidencja zadań, dokumentów i notatek może być grupowana ze względu na sprawy, których dotyczą. W ten sposób operator może prześledzić historię działań z danym podmiotem w określonej sprawie, co umożliwia mu kontrolę postępu prac.
Operator może łatwo kontrolować postępy prac. Sprawy dzielą się na: potencjalne, wykonywane i zamknięte. Dodatkowo każda z tych grup może się składać z jednej lub wielu faz definiowanych przez użytkownika. Każda sprawa posiada swojego opiekuna (operator), lecz nie musi być powiązana z podmiotem lub osobą (sprawy wewnętrzne) Sprawy można dodatkowo opatrzyć informacjami finansowymi, co umożliwia sporządzanie analiz typu „lejek sprzedaży”. Dodatkowo odpowiednie typy spraw można łączyć z dokumentami magazynowymi, sprzedaży i zakupu oraz z ofertami, co umożliwia porównywanie kosztów realizacji projektu z wartościami zaplanowanymi.

Rezerwacja zasobów

Funkcja ta służy do ewidencji rezerwacji i blokad wszystkim pracownikom firmy, korzystającym ze wspólnych zasobów na określony czas na dowolnie zdefiniowane zasoby firmowe. Rezerwacje są prezentowane na specjalnym grafiku w układzie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym.
Kolor rezerwacji w grafiku określa jej status:

    • zielone paski – sygnalizacja rezerwacji, ale nie blokady. Rezerwacje na ten sam zasób mogą nachodzić na siebie czasowo.
    • zielony – blokada. Blokady na ten sam zasób nie mogą nachodzić na siebie czasowo. Automatyczna zmiana koloru na czerwony oznacza upłynięcie terminu blokady.
    • żółty – blokada/zapotrzebowanie w realizacji, zasób został pobrany przez operatora rezerwującego.
    • biały – blokada/rezerwacja została zamknięta, a zasób zwrócony do firmy.

Jeden wpis rezerwacji może rezerwować jednocześnie kilka zasobów. W tym przypadku kolejne zasoby są dołączane do rezerwacji w oknie edycyjnym rezerwacji. Zasoby mogą być grupowane w rodzaje i grupy. Lista zasobów może być zsynchronizowana z kartotekami innymi w systemie, np. kartoteką pracowników czy maszyn. Dzięki temu w jednym interfejsie można planować wszystkie zasoby techniczne firmy, w tym zasoby produkcyjne.

Chcesz wiedzieć więcej? Wypełnij formularz a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Podaj numer telefonu:

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Zadzwoń do nas:
801 833 331 infolinia Sente
całkowity koszt połączenia 29 gr. netto

OFERTOWANIE

Moduł umożliwia pracownikom działów handlowych tworzenie indywidualnych ofert dla Klientów lub potencjalnych Klientów. Pozycje ofert mogą wykraczać poza pozycje asortymentowe umieszczone w kartotece towarowej. Przy zastosowaniu odpowiednich szablonów i makr pakietu MS Office, dokumenty i wydruki ofert mogą być tworzone automatycznie. Przyjęte oferty mogą być przekształcone w zamówienia sprzedaży.

AKCJE MARKETINGOWE

Program wspiera wykonywanie akcji marketingowych, które służą do przeprowadzania operacji (zadań) zbiorczo względem wielu różnych podmiotów. 

Akcja marketingowa może mieć charakter:

    • otwartej – akcja jest w trakcie kompletacji listy podmiotów, których będzie dotyczyć
    • wykonywanej – akcja jest w trakcie wykonywania skojarzonego z nią zadania względem podmiotów, znajdujących się na liście
    • zamkniętej – akcja została zakończona.

Definiując akcję marketingową należy określić scenariusz zadania, według którego ma się odbywać oraz przypisać do niej listę podmiotów. Przypisanie podmiotów do akcji marketingowej polega na wybraniu i uruchomieniu dowolnej analizy SQL zwracającej w wyniku listę interesujących nas podmiotów lub osób. Wykonywanie akcji marketingowej polega na wykonaniu wybranego scenariusza zadania dla wszystkich przypisanych podmiotów z danej listy. Mechanizm jest wykorzystywany do budowania akcji telemarketingowych, mailingowych, badania satysfakcji Klienta, itp.

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Moduł umożliwia ewidencję punktów na specjalnych kontach punktowych przypisanym Klientom lub pracownikom Klienta. Pozwala na prowadzenie ścisłej ewidencji operacji na kontach punktowych, udostępnia salda kont oraz umożliwia wymianę punktów na nagrody poprzez ewidencję i realizację zamówień na nagrody.
Aby przygotować do pracy moduł programów lojalnościowych, należy zdefiniować:

    • program
    • typy punktów dostępne w programie
    • listę operacji naliczających lub rozliczających punkty
    • listę nagród

Podmioty można przypisywać do jednego lub więcej programów lojalnościowych. Rejestrowanie operacji programu powoduje automatyczną aktualizację salda punktowego. Moduł umożliwia szybki wgląd w aktualne saldo punktowe wybranego podmiotu. Punkty mogą być także naliczane zbiorczo (automatycznie) przy pomocy akcji marketingowych i odpowiednio zdefiniowanego zadania, które rejestruje operację naliczenia punktów. Współpraca z systemem sprzedaży pozwala automatycznie przyznawać punkty za sprzedaż udokumentowaną fakturami. Moduł umożliwia operowanie na zamówieniach opisujących wymianę punktów na nagrody. Złożone i realizowane zamówienia automatycznie zdejmują punkty z konta punktowego.

CTI

Moduł umożliwia obsługę central telefonicznych wyposażonych w protokół TAPI. Pozwala na identyfikację dzwoniących Klientów i dostawców, szybkie informowanie operatora o najważniejszych sprawach dotyczących dzwoniącego Klienta, a także na automatyczne wybieranie numeru telefonu do Klienta lub dostawcy.

SERWIS I REKLAMACJE
Umowy serwisowe

Program ewidencjonuje zawierane umowy serwisowe, na których oprócz okresu ważności umów abonamentu czy serwisowanego sprzętu, określone mogą być cenniki świadczonych usług i przedmioty objęte daną umową. Z poziomu umów serwisowych możliwe jest przeglądanie przypisanych do nich zgłoszeń serwisowych.

Zgłoszenia serwisowe

Funkcja ta umożliwia zapisywanie oraz dokonywanie operacji na zgłoszeniach serwisowych. Do każdego zgłoszenia przypisany jest typ i status. Wykonanie określonej operacji na zgłoszeniu może spowodować zmianę statusu, nadanie symbolu lub też wystawienie faktury na podstawie wykonanych i przypisanych do zgłoszenia czynności.

Zgłoszenie reklamacyjne

Moduł umożliwia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych, wgląd w ich stan oraz sposób rozpatrzenia.

MOBILNY SERWISANT

Moduł pozwala na rejestrację zgłoszeń i czynności serwisowych oraz zmianę statusu zgłoszeń przez przeglądarkę internetową. Pozwala także na składanie zamówień wewnętrznych na części, materiały i towary. Ponadto umożliwia przeglądanie stanów magazynowych i rezerwowanie zasobów firmy, takich jak narzędzia i sprzęt.