System magazynowy Sente wspiera Dyrektora Logistyki w osiągnięciu jego najważniejszych celów: zapewnienia pełnej dostępności towaru przy minimalizacji wartości magazynu i eliminacji złogów oraz organizacji szybkiego i taniego transportu towaru. W systemie zaimplementowaliśmy wszystkie najważniejsze funkcje wspierające pracowników logistyki w efektywnej pracy oraz przygotowaliśmy moduł analizy danych tak, aby można było podejmować właściwe decyzje.

Zapewnienie pełnej dostępności towaru przy minimalizacji wartości magazynu i eliminacji złogów

Program do obsługi magazynu pomaga Dyrektorowi Logistyki w centralizacji i automatyzacji procesu zarządzania zapasami, pozwalając zminimalizować niedobory i ograniczyć utraconą sprzedaż. Dzięki zastosowaniu np. algorytmu DBM znanego z Teorii Ograniczeń, optymalny poziom zapasów poszczególnych towarów dobierany jest adaptacyjnie. System magazynowy automatyzuje generowanie zarówno zamówień do dostawców jak i zamówień wewnętrznych z oddziałów do centrali. Powoduje to nie tylko obniżenie kosztów, ale także pozwala uniknąć pomyłek wywołanych czynnikiem ludzkim. Dyrektor Logistyki otrzymuje rozbudowane narzędzie służące do lepszego zarządzania portfelem produktów i pozwalające na znaczne zwiększenie wskaźnika rotacji zapasów..

Szybszy i tańszy transport towaru

System wspiera Dyrektora Logistyki w efektywnym planowaniu transportu towarów. Dzięki ewidencji szczegółowych warunków handlowych ze spedytorami, możliwe jest automatyczne wybranie najtańszego sposobu spedycji w zależności od odległości, wagi i charakterystyki spedytora. Dokumenty spedycyjne wysyłane są elektronicznie do systemów informatycznych spedytorów, a etykiety na paczki drukowane natychmiastowo. Pozwala to na wysyłkę tego samego dnia i eliminuje pomyłki. W celu kontroli kosztów transportu i kwot pobrania n
a koniec miesiąca można zaimportować rozliczenie ze spedytorem, aby zweryfikować jego poprawność w zakresie listy wysyłek oraz ich jednostkowego kosztu transportu. Logistyka magazynowa jest obsługiwana sprawniej i bez błędów.

Efektywna praca magazynu

System posiada wiele funkcji usprawniających pracę magazynu i odpowiada na różnorodne wyzwania. Przeliczniki jednostek miar pozwalają przyjąć i wydać towar w opakowaniach różnej wielkości i uniknąć błędów ilościowych. Zastosowanie kodów kreskowych pozwala uniknąć pomyłek towarowych i przyspiesza szkolenie nowych pracowników magazynu.

Program do obsługi magazynu pozwala realizować zamówienia wewnętrzne i zlecenia kompletacji . Dzięki temu magazyn przygotowuje te towary, które zlecił handlowiec. Ewidencja partii magazynowych i ich indywidualnych cech daje możliwość wyszukania i sprzedaży towaru o właściwych parametrach.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU
w obszarze logistyki i zarządzania magazynami

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

To główny moduł funkcjonalności obszaru logistyki. W nim skupione są wszelkie funkcjonalności związane z ewidencją obrotu magazynowego, wyceną magazynów, zarządzaniem stanami magazynowymi.

Rejestrowanie dokumentów

Program pozwala ewidencjonować wszelkie dokumenty magazynowe przychodowe i rozchodowe, a także korygujące. Umożliwia rozliczanie wartościowe magazynu według cen ewidencyjnych, FIFO, LIFO, a także cen średnich ważonych. Dokumenty mogą być rejestrowane ręcznie lub generowane automatycznie do zamówień lub faktur.

Jednostki miar

Program daje sposobność operowania jednostkami zbiorczymi i przeliczeniami, zarówno dla jednostek logistycznych (np. palety), jak i jednostek cenowych. Może przeliczać różnego typu sekcje (np. m2 na sztuki), z zastosowaniem przeliczników stałych lub zmiennych.

Zarządzanie stanami magazynowymi

Program pozwala na przeglądanie stanów magazynowych, z możliwością wglądu w historię przeszłych i prognozę przyszłych obrotów oraz tworzenie zbiorczych zestawień w ramach oddziałów lub całej firmy.

Noty magazynowe wartościowe

W przypadku zmiany ceny zakupu towaru program daje sposobność zarejestrowania noty magazynowej powodującej zmianę wartości dokumentu zakupu. Powoduje to automatyczną zmianę wartości magazynu (jeśli towar jest na stanie) lub zmianę wartości wszystkich dokumentów, na których ten towar był wydany. Zmiana wartości jest propagowana kaskadowo, jeśli towar ten został przyjęty do innego magazynu, bądź jeśli jest surowcem w procesie produkcji.

 Noty magazynowe księgowane są wg daty ich powstania, toteż nie naruszają wartości w zamkniętych okresach księgowych.

Numery seryjne

W trakcie redagowania dokumentów możliwe jest ewidencjonowanie numerów seryjnych towarów przyjmowanych lub wydawanych, co umożliwia pełne śledzenie ruchu każdego z nich w firmie.

Partie magazynowe

Podczas redagowania dokumentów przychodowych możliwe jest określenie symbolu przyjmowanej partii, a podczas opracowywania rozchodowych – wybór z listy dostępnych partii. Pozwala to na prześledzenie, w jaki sposób towar z danej partii został rozchodowany.

 Partie magazynowe mogą posiadać dodatkowe atrybuty, redagowane na dokumentach zakupu, dzięki czemu program pozwala na pełną ewidencję charakterystyki danej partii.

Towary z określonym terminem ważności

Program umożliwia redagowanie terminu ważności partii w momencie przyjęcia dostawy, a także kontrolę towarów w magazynie, dla których zbliża się termin ważności.

Stany minimalne i maksymalne

Program pozwala na automatyczne lub ręczne utworzenie tabel kontrolnych stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie analiz obrotów magazynowych lub innych danych systemu. Pozwala to na planowanie zapasów, np.: w okresach trwania promocji czy zmian sezonowych.

Inwentaryzacja

Automatyzacja procesu generowania arkuszy inwentaryzacyjnych, łączenia ich, a także wystawiania dokumentów korygujących usprawnia inwentaryzację magazynów. Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych dodatkowo ułatwia proces spisu z natury.

ZAMÓWIENIA WEWNĘTRZNE

Moduł umożliwia ewidencję zamówień wewnętrznych przepływu asortymentu pomiędzy działami i oddziałami firmy. Ich obsługa jest analogiczna jak dla zamówień sprzedaży lub zakupu, co ułatwia operatorowi kompleksowo zarządzać przepływem materiałów na magazynie, za który jest odpowiedzialny.

OPAKOWANIA ZWROTNE

Moduł daje sposobność przeglądania stanów ilościowych opakowań, zarówno przekazanych do klientów, jak i pobranych od dostawców. Możliwe jest rejestrowanie dokumentów magazynowych ewidencjonujących obrót opakowań wraz z automatycznym naliczeniem kaucji, a także jej rozliczenie.

KOMPLETACJA / MONTAŻ

Moduł umożliwia automatyczne generowanie zleceń montażu do zamówień klientów oraz obsługuje proces montażu poprzez zamodelowanie przepływu zleceń przez odpowiednie rejestry.

Receptury montażu

Każda pozycja asortymentowa zdefiniowana jako „produkt” może posiadać jedną lub więcej receptur montażu. Określa ona jakie surowce i w jakich ilościach wchodzą w skład produktu.

Rejestry zamówień kompletacji / montażu

Program jest wyposażony w zaawansowany mechanizm obsługi zleceń montażu umożliwiający ich prostą ewidencję, a także śledzenie postępu ich realizacji. Proces realizacji zamówienia i poszczególne jego kroki są w pełni definiowalne.
Przykładowe operacje możliwe do przeprowadzenia na zamówieniach kompletacji / montażu to:

 • akceptacja zamówienia montażu
 • wydruk zamówienia
 • pobranie surowców (wygenerowanie RW)
 • wykonanie montażu (wygenerowanie PW)
 • anulowanie zlecenia
 • rezerwacja towaru, itp.
Automatyczna kompletacja

Podczas prowadzenia sprzedaży program wykrywa niedobory magazynowe poszczególnych produktów i w przypadku możliwości ich kompletacji z surowców pozwala na automatyczne wygenerowanie niezbędnych zamówień kompletacji.

Szukasz konkretnych rozwiązań? Wypełnij formularz a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Podaj numer telefonu:

Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Zadzwoń do nas:
801 833 331 infolinia Sente
całkowity koszt połączenia 29 gr. netto

DOKUMENTY MAGAZYNOWE (HAND-HELD)

Moduł daje możliwość obsługi czynności realizowanych na magazynie, polegających na potwierdzaniu przez magazyniera na urządzeniu przenośnym ilości asortymentu jakie zostały określone na wcześniej wystawionych dokumentach magazynowych. Dzięki temu możliwa jest kontrola poprawności wydawanego i/lub przyjmowanego asortymentu. Moduł wspomaga weryfikację dokumentów WZ oraz PZ za pomocą czytników odczytujących kody kreskowe znajdujące się na towarach i opakowaniach.

Inwentaryzacja

Moduł pozwala także na prowadzenie inwentaryzacji za pomocą urządzenia przenośnego i kodów kreskowych.

ZAOPATRZENIE

W module zaopatrzenia realizowane są funkcje związane z zamawianiem i kontrolą realizacji dostaw asortymentów, jak również rejestracji dokumentów zakupu.

Dokumenty zakupu

Moduł daje sposobność ewidencji faktur zakupu:

 • krajowych
 • zaliczkowych i końcowych
 • korygujących

W trakcie wprowadzania dokumentu zakupu program podpowiada zamówienia oczekujące na realizację jakie zostały zewidencjonowane względem danego dostawcy. Na podstawie wybranych zamówień podpowiadane są pozycje towarowe. Użycie kodów i symboli dostawcy podczas tworzenia dokumentów skraca dodatkowo czas wprowadzania dostaw.

Rozliczanie kosztu zakupu

Moduł pozwala automatycznie rozliczać koszt usług związanych z zakupem (transport,  ubezpieczenie) poprzez powiększenie cen zakupionego towaru i wyliczanie cen nabycia.

Fakturowanie dokumentów PZ

Program umożliwia szybkie i sprawne rejestrowanie faktur zakupu do wcześniej przyjętych dokumentów PZ, łączenie zamówień, a także automatyczne generowanie korygujących not magazynowych w przypadku niezgodności cen zakupu między PZ a fakturą. Możliwe jest niezależne rejestrowanie dokumentu PZ i faktury zakupu, a następnie łączenie ich w pary, powodujące rozliczenie wartościowe zakupu. Funkcja łączenia w pary umożliwia podłączenie wielu faktur zakupu do jednego dokumentu PZ jak również wielu dokumentów PZ do jednej faktury.

Zamówienia zakupu

Obsługa zamówień zakupu odbywa się na podobnej zasadzie, co obsługa zamówień sprzedaży. Wspólna baza danych daje możliwość redagowania, podglądu, akceptacji, korekty, a także archiwizacji zamówień magazynowych przez odpowiednio uprawnionych do tego operatorów. Moduł może drukować upoważnienia do odbioru towaru od dostawców.

Cenniki dostawców

Moduł pozwala ewidencjonować cenniki dostawców nawet na towary niezarejestrowane w kartotece towarowej.

PLANOWANIE ZAOPATRZENIA

Moduł służy do centralizacji i automatyzacji zarządzania zapasami. Zastosowano w nim znany z Teorii Ograniczeń algorytm DBM (Dynamic Buffer Management), który adaptacyjnie dobiera optymalny poziom zapasu poszczególnych towarów w taki sposób, aby zminimalizować ilość braków i utraconą sprzedaż. Umożliwia to zwiększenie sprzedaży bez zwiększania kosztów. Program automatyzuje zarówno generowanie zamówień do dostawców jak i zamówienia wewnętrzne z oddziałów do centrali. Zautomatyzowanie procesu uzupełniania zapasów w oddziałach powoduje nie tylko obniżenie kosztów, ale także pozwala uniknąć pomyłek wywołanych czynnikiem ludzkim. Algorytmy wykorzystane do planowania zapasów można modyfikować i optymalizować w celu lepszego dostosowania ich do specyfiki branży i oferowanych produktów. Wdrożenie modułu planowania zaopatrzenia prowadzi to do lepszego zarządzania portfelem produktów i znacznego zwiększenia wskaźnika rotacji zapasów.

IMPORT

Moduł umożliwia prowadzenie handlu wewnątrz-unijnego oraz importu spoza Unii poprzez rejestrację dokumentów WNT i faktur wewnętrznych oraz faktur importowych. Moduł wspomaga redagowanie dokumentów w walutach obcych oraz sporządzanie deklaracji INTRASTAT. Dodatkowo umożliwia rejestrację i automatyczne rozliczanie dokumentów SAD oraz faktur transportowych krajowych i zagranicznych, pozwalając automatycznie obliczyć właściwe ceny nabycia towarów.

TRANSPORT I SPEDYCJA

Moduł wyposażony jest w mechanizm tworzenia dokumentów spedycyjnych na podstawie dokumentów magazynowych lub dokumentów zamówień, które następnie można przypisywać do zleceń transportowych dla wybranego spedytora, co znacznie ułatwia zarządzanie zarówno własnymi jak i obcymi zasobami spedycyjnymi.
Moduł pozwala m.in.:

 • zaplanować miejsca rozładunku i załadunku
 • ustalić trasę przewozową oraz terminy wyjazdów
 • rejestrować dokumenty w ramach zlecenia transportowego z pomiarem wagi asortymentu
 • drukować zlecenia transportowe z dokumentami powiązanymi (faktury, dokumenty magazynowe)przeglądać i analizować archiwalne zlecenia transportowe
Zarządzanie kosztami spedycji

Moduł umożliwia optymalizację kosztów spedycji w przypadku korzystania z firm zewnętrznych. Daje sposobność wybrania najtańszego sposobu spedycji w zależności od odległości, wagi przesyłki czy spedytora. 

Na koniec miesiąca można zaimportować rozliczenie ze spedytorem, aby zweryfikować jego poprawność w zakresie listy wysyłek oraz ich kosztu transportu.

Współpraca z firmami spedycyjnymi

Program można zintegrować z systemami komputerowymi firm spedycyjnych w zakresie generowania wydruków według określonych szablonów, generowania indywidualnych oznaczeń przesyłek dla każdego ze spedytorów, czy automatycznego rozliczania kwot pobrania.

EDI

Moduł daje możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami wg standardu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Dokumenty przesyłane w tym standardzie mogą być automatycznie importowane do systemów informatycznych kontrahentów.

 Wymiana EDI dotyczy faktur, zamówień oraz awizacji wysyłek.